Camper huren – huurvoorwaarden

Bestuurder

De bestuurder van de kampeerauto dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde kampeerauto. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn gerechtigd de kampeerauto te besturen.

Huurperiode

De huurperiode begint op vrijdag tussen 15:00 en 16:00 uur en eindigt op vrijdag voor 10:00 uur. Indien de kampeerauto niet voor 10:00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de kampeerauto later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van € 750 extra boven de huurprijs. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dan de overschrijding van de huurperiode het gevolg is ven een technisch mankement aan de kampeerauto, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.

Verzekering en eigen risico

De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Teven is het casco, d.w.z. de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van € 1.000. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen, enz. is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Let op! Bij natuurgeweld is ook het eigen risico van toepassing.

Reparatie en schade

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende opbouw- en automerk. Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Net noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Bij de reisdocumenten is een Europees schadeformulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Teven is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten.

Bestemming

Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertreding van de huurden of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder.

Gebruik kampeerauto

De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijk en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn. De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en betaling

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen te worden voldaan, het restant zoals berekend op de huurovereenkomstdienst uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegeven worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Wanprestatie

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren van de kampeerauto door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, direct de door huurder gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen kampeerauto kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbiedt, dient de huurder dit te accepteren.

Aflevering en terugkomst

De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstof- en gastank inclusief toebehoren. Tevens is de kampeerauto volledig schoongemaakt, deze dient zo ook weer ingeleverd te worden. Is dit echter niet het geval dat heeft de verhuurder het recht € 250 in rekening te brengen. Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd worden. Tijden de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de huurder. Bij terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te leveren. Is dit niet gebeurd, zijn wij verplicht de brandstof- en de arbeidskosten in rekening te brengen .

Huisdieren

Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de kampeerauto niet toegestaan.

Aantal personen

Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dat bij het type wettelijk toegestane maximum aantal. Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3.500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Afrekening

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen 15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtrekken, dienen deze direct te worden voldaan.

Annulering

De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder/consument een deugdelijke annuleringsverzekering heeft afgesloten bij een derde partij. Indien gehuurde object door huurder wordt geannuleerd wordt de overeengekomen totaalprijs volledig in rekening gebracht door verhuurder ongeacht of het gehuurde gebruikt is of niet.